Nieuwsbrief Vragenders Belang

Nieuwsbrief Vragenders Belang

3 februari 2021 Delen op Facebook

Vragender, januari 2021

NIEUWSBRIEF VRAGENDERS BELANG

 

Beste inwoners van Vragender,

Waar we op 2020 kunnen terugkijken als een roerig jaar, begint ook 2021 onder invloed van COVID-19. Nog steeds wordt veel van ons gevraagd; van thuiswerken en thuis-onderwijs, tot het vinden van andere manieren voor sociaal contact en aandacht voor elkaar.

Ook als bestuur hebben wij een (veelal online) weg gevonden om aandacht te blijven hebben voor ontwikkelingen in Vragender, Oost Gelre en de Achterhoek en daarin uw belang te behartigen. Via deze nieuwsbrief informeren we u graag over een aantal van deze onderwerpen.

 

Huisvesting

De afgelopen 2 jaar is de Gemeente Oost Gelre in overleg met ons op zoek geweest naar een geschikte locatie voor woningbouw in Vragender. Talrijke mogelijkheden zijn bekeken, de ene meer kansrijk dan de andere. Bij enkele locaties waren er vergevorderde plannen, maar helaas zijn deze op het laatste moment toch nog afgevallen. Omdat alle mogelijkheden zorgvuldig onderzocht moesten worden heeft dit veel tijd in beslag genomen. We zijn dan ook blij te kunnen melden dat er op dit moment op 2 locaties concrete plannen zijn voor de realisatie van woningen.

Het eerste plan omvat de herbestemming van de kerk. Het Parochiebestuur heeft besloten de kerk te gunnen aan vier lokale initiatiefnemers die 9 wooneenheden voor starters en ouderen in de kerk willen realiseren. Het gaat om een mix van huur- en koopwoningen. Door de gemeente Oost Gelre is in principe medewerking verleend aan dit plan en de initiatiefnemers hebben de benodigde vergunningen aangevraagd. Wanneer alles volgens plan verloopt zal medio mei 2021 gestart worden met de verbouwwerkzaamheden.

Een tweede ontwikkeling is het realiseren van nieuwbouwwoningen aan de rand van het dorp. De gemeente is voornemens om het perceel op de hoek van de Pastoor Scheepersstraat – Kapelweg aan te kopen. Naar verwachting beslist het college van B&W begin 2021 over de aankoop van het perceel, waarna dit besluit nog door de gemeenteraad goedgekeurd moet worden. In overleg met woningzoekenden en verdere belanghebbenden zal een verkavelingsplan opgesteld worden. De verwachting is dat voor deze locatie in 2021 kavels uitgegeven kunnen worden.

 

Netmobiel

Misschien heb je er al van gehoord: de Netmobiel-app. Het doel van deze app is dat iedereen in de Achterhoek snel en eenvoudig van A naar B kan reizen. Deze app bundelt alle vervoersvormen in de Achterhoek, zoals het OV, autoritten, ZOOV, deelauto’s, deelfietsen, elektrokarren etc. Hogeschool Saxion ontwikkelt deze app. Dit in samenwerking met de dorpsbelangenorganisaties van Oost Gelre en andere partners (Hogeschool Arnhem Nijmegen, Spectrum, Arriva e.a.). Samen creëren we een platform voor reizigers in de Achterhoek en brengen we vraag en aanbod van vervoer bij elkaar. Het doel van Netmobiel is duidelijk: de Achterhoek nog beter bereikbaar maken.

Klaar voor de start…

Na een lange periode van voorbereiding was de planning om najaar 2020 te starten met de pilotfase in Oost Gelre. Helaas kon door COVID-19 deze pilotfase niet van start gaan. Personen uit verschillende huishoudens door middel van een app samenbrengen in één auto zorgt voor onnodige risico’s. Ondanks deze tegenslag gaat de ontwikkeling van de app door. Zodra de omstandigheden het toelaten, zal de app gelanceerd worden.

Kijk voor meer informatie op https://www.netmobiel.eu/

 

Keten

Ook voor jullie als jongeren van Vragender heeft COVID-19 een grote impact, een belangrijk deel van jullie sociale activiteiten – het samenkomen in de keet – is niet meer mogelijk in de huidige situatie. Dit is ook de burgemeester van Oost Gelre, Annette Bronsvoort, opgevallen. Na haar oproep aan jongeren om elkaar niet meer in de keet te ontmoeten, is zij eind oktober online in gesprek gegaan met diverse jongeren uit Oost Gelre, waaronder ook een aantal uit Vragender. In dit gesprek toonde ze haar begrip voor de situatie waar jullie in zitten en wilde ze ook de stemming onder de jeugd pijlen. Tijdens het gesprek bleek dat de meeste keten uit eigen beweging en in overleg met de terreineigenaren gesloten waren, dit kon de burgemeester erg waarderen.

 

Leefbaarheidsvisie

In navolging op de eerste bovendorpse leefbaarheidsvisie uit 2017 is nu ook de tweede leefbaarheidsvisie kleine kernen 2.020 gepresenteerd. Deze is in november 2020 huis aan huis verspreid. De leefbaarheidsvisie kleine kernen komt voort uit een samenwerking van de dorpsbelangenverenigingen tussen de kernen Harreveld, Zieuwent, Mariënvelde, Lievelde, Zwolle en Vragender. De visie beschrijft de thema’s die belangrijk zijn voor toekomstbestendigheid en leefbaarheid. Zo wordt hierin een mooi beeld geschetst wat de afgelopen jaren al is gerealiseerd en wat nog verwacht wordt.

Onderdeel van de vernieuwde visie is een bundeling van fietsroutes. De kleine kernen hebben veel te bieden! Dit wordt getoond met aantrekkelijke fietsroutes die u meenemen door het prachtige coulissenlandschap en over de kerkepaden, en die u tevens op de hoogte brengt van de ontwikkelingen en kwaliteiten van de verschillende kernen.

Informatie over alle kleine kernen is is hier te vinden, op de website van de gemeente.

 

Algemene Ledenvergadering 2021

Normaal gesproken zouden we in maart dit jaar met u allen het jaar evalueren in de algemene ledenvergadering. Ook dit jaar is het niet realistisch deze in de normale vorm door te laten gaan. Daarom bekijken we nu hoe we dit in gaan vullen.

Een belangrijke mogelijkheid tijdens de algemene ledenvergadering is ook dat u uw ideeën, mening of zorgen kan uiten naar ons als bestuur, zodat wij daarmee aan de slag kunnen. Wij stellen dit altijd zeer op prijs, en daarom vragen wij uw punten met ons te delen via vragendersbelang@hotmail.com, of zoek contact met één van de bestuursleden, wij horen het graag!

 

Met een positieve groet,

Bestuur Vragenders Belang

Christian Boschker

Mathijs Klein Gebbinck

Robert Leemreize

Hugo Garstenveld

Bob Lageschaar

Wilfried Spijkers

Judith Groters

Laurens Lageschaar

Corine Walvoort