Nieuwsbrief Vragenders Belang

Nieuwsbrief Vragenders Belang

29 april 2021 Delen op Facebook

Ondanks dat ook dit jaar de Algemene Ledenvergadering niet door kan gaan, willen we u graag informeren. Daarom de volgende brief: 

 

Vragender, 21 april 2021

Beste leden, beste inwoners van Vragender,

Samen leven we nog steeds in een tijd die beheerst wordt door Covid-19 en alle beperkingen hieromtrent. Gezien het feit dat de maatregelen nog enige tijd van kracht blijven, zien wij geen mogelijkheid om op korte termijn een algemene ledenvergadering te organiseren. Omdat enkele zaken toch doorlopen of geregeld moeten worden, willen wij u via deze brief in het kort over de volgende zaken informeren. Hopelijk laten dit najaar de mogelijkheden het toe om een informatieavond te organiseren, waar wij u graag verder bijpraten en vooral met u in gesprek gaan over wensen, zorgen en andere ideeën!

 

Bestuurswisseling

Dit jaar is één bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar, dit is Bob Lageschaar. Na vele jaren van inzet voor Vragenders Belang, waarvoor wij hem ook via deze weg hartelijk bedanken, heeft hij besloten het bestuur te verlaten. Inmiddels heeft Robert Leemreize Bob opgevolgd als voorzitter. Vanuit het bestuur wordt Ilona Lageschaar voorgesteld als nieuw bestuurslid. Mochten er tegenkandidaten zijn, dan kunnen deze zich tot en met donderdag 6 mei 2021 melden bij de voorzitter, Robert Leemreize (e-mail: robertleemreize@outlook.com). Wanneer zich voor deze datum niemand meldt zal Ilona Lageschaar toetreden tot het bestuur.

 

Jaarverslag en financieel jaaroverzicht

Over het jaar 2020 is een jaarverslag opgesteld dat bij interesse per e-mail op te vragen is. Daarnaast is een financieel jaaroverzicht gemaakt, dat middels de jaarlijkse kascontrole akkoord bevonden is door Janneke Stevens en Coen Nijrolder. Wij bedanken Janneke en Coen hiervoor.

 

Contributie

De contributie blijft ongewijzigd op € 10,- per jaar. Mocht u nog geen lid zijn van Vragenders Belang en dit graag willen worden, dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaand e-mailadres.

 

4 Mei, Dodenherdenking

Ook dit jaar zal er weer aandacht worden geschonken aan de dodenherdenking. Vanwege Covid-19 zal het plaats vinden in aangepaste vorm. Rond 20:15 zal er een bloemstuk gelegd worden namens de Vragender bevolking, gevolgd door een taptoe. Daarna zal het 2 minuten stil zijn. De hele dag is er de mogelijkheid om bloemen te plaatsen bij het monument.

Let op, dit is een aankondiging, geen uitnodiging. We hopen volgend jaar weer een ceremonie met publiek te kunnen organiseren.

 

Woningbouw

Begin dit jaar informeerden wij u over de mogelijke aankoop door de gemeente, van het perceel op de hoek Pastoor Scheepersstraat/Kapelweg te Vragender, t.b.v. woningbouw. Wij gingen er destijds vanuit dat het college van B&W begin 2021 een besluit kon nemen over de aankoop. Helaas heeft de gemeente vertraging opgelopen. Wij zijn blij u te kunnen melden dat het college van B&W voornemens is in de week van 26 april het voorstel voor aankoop aan te nemen. Hierna zal vanuit de gemeente een overleg plaatsvinden met de omwonenden, waarin de eerste woningbouw ideeën zullen worden gedeeld. Na dit overleg, en in overeenstemming met de buurt, worden de plannen gepresenteerd aan de rest van de Vragender gemeenschap.

 

Windenergie in Vragender

Zoals u waarschijnlijk al via de diverse media heeft vernomen, zijn er plannen voor het realiseren van windmolens in het buitengebied van Vragender. Hierbij gaat het om een 3-tal windturbines aan de zuidoostkant van Vragender (zie afbeelding onderaan). Het voornemen is om molens met een ashoogte van ca. 165 meter te plaatsen, de tiphoogte (dit is wanneer het bovenste puntje van de wiek recht overeind staat) bedraagt dan 250 meter. Ter vergelijking, de molens in het Aaltense Goor hebben een tiphoogte van ca. 140 meter. De gemeente Oost Gelre heeft aangegeven voor wat windenergie betreft voorlopig een pas op de plaats te maken. Dit houdt natuurlijk niet in dat initiatiefnemers en ontwikkelaar(s) ook stil zitten. Wij als Vragenders Belang zien het als onze taak u zo goed mogelijk te informeren over de voor- en nadelen van deze ingrijpende verandering van onze directe leefomgeving. Op dit moment zijn wij hierover informatie aan het verzamelen en voeren gesprekken met verschillende partijen zodat wij u op een later tijdstip nader kunnen informeren. Mocht u over dit onderwerp vragen, opmerkingen of nadere informatie hebben kunt u contact met ons op nemen. Uiteraard zijn wij ook geïnteresseerd in uw mening!

 

Keten, drank- en drugsgebruik

Dit thema is en blijft actueel, ook in de Achterhoek en Oost Gelre. Dit komt ook naar voren in het overleg met de andere dorpsbelangenorganisaties. Daarom zijn we van mening dat hier structureel aandacht voor moet zijn, ook in Vragender. In samenwerking met jongerenwerk “MAZZEL” en Jeugdwerk worden plannen uitgewerkt voor leuke en informatieve bijeenkomsten. Zodra de keten weer open kunnen willen we met deze bijeenkomsten de jeugd informeren over keten, veiligheid, drank en drugs. Ook volgt meer informatie voor de ouders/verzorgers omtrent deze onderwerpen. Wordt vervolgd…

 

Via de website https://vragender.com en onze facebook pagina blijven wij u informeren over onze werkzaamheden en eventuele ontwikkelingen. Gezien de omstandigheden hopen wij op uw begrip dat er voor gekozen is om de algemene ledenvergadering dit jaar op deze manier te organiseren. Wij gaan er vanuit dat deze volgend jaar weer op de gebruikelijke manier voortgezet kan worden.

 

Mocht u nog vragen/ideeën hebben, neem dan vooral contact met ons op.

Met vriendelijk groet,

 

Vragenders Belang

vragendersbelang@hotmail.com